ROCZNIK GRUDZIĄDZKI


ROK 1960 – 
PRZEŁOM W GRUDIĄDZKIEJ HISTORIOGRAFII
Opracowała: Brigitte Nenzel

Pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia lista dostępnych publikacji na temat Grudziądza i okolicy była jeszcze bardzo przejrzysta; głównie brakowało nowszych, natomiast istniejące wymagały żmudnych poszukiwań. Ten stan rzeczy przyczynił się do tego, że powstały w roku 1956 Grudziądzki Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego podjął decyzję wydania „Rocznika Grudziądzkiego”. Dzięki wsparciu lokalnych i regionalnych instytucji, wdrożenie decyzji w życie stało się rzeczywistością i już w roku 1960 pierwszy jego tom trafił do rąk czytelników.

Od samego początku periodyk jest wydawany pod egidą znanych znawców tematu, co sprawiło, że z biegiem lat nabrał on znaczenia i obecnie znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednak mimo naukowego charakteru tej publikacji, cieszy się ona popularnością nie tylko wśród naukowców. Niezbitym dowodem na to są Państwa komentarze, w których nierzadko powołujecie się na informacje zaczerpnięte z „Rocznika”.

Pomijając drobne odstępstwa od reguły w niektórych wydaniach, „Rocznik Grudziądzki” jest podzielony na pięć działów:
I. Artykuły,
II. Materiały i miscellanea (czyli: rozmaitości),
III. Ludzie miasta i regionu,
IV. Sprawozdania,
V. Bibliografia,
w których można zapoznać się z rzetelnie opracowanymi tematami, wnikliwą analizą źródeł historycznych, portretami znanych i mniej znanych osób związanych z Grudziądzem oraz najnowszymi publikacjami dotyczącymi miasta i jego regionu. Wszystko to, a także fakt, że w skład redakcji wchodzą osoby reprezentujące różne dziedziny badawcze gwarantuje czytelnikom wartą polecenia, bo niezwykle różnorodną tematycznie i niezmiernie ciekawą lekturę. Myślę, że nie jest przesadą stwierdzenie: Kto raz sięgnął po „Rocznik Grudziądzki”, ten sięga po niego zawsze.

„Rocznik Grudziądzki”, który w roku 2013 doczekał się swojej jubileuszowej dwudziestej edycji, jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkiem: http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=60368&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI= (tomy od I do XXI). Nowsze można oczywiście wypożyczyć w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu lub nabyć w Muzeum w Grudziądzu, w Informacji Turystycznej w Grudziądzu oraz w Księgarni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


ROCZNIKI GRUDZIĄDZKIE:


RG_1_1960
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom I.
Grudziądz 1960
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Komitet Redakcyjny: Marian Biskup, Stanisław Myśliborski-Wołowski, Stefan Kopczyński, Władysław Łęga, Stanisław Reszkowski, Edmund Szafrański, Herbert Wilczewski

Na okładce: Pieczęć miasta Grudziądza z roku 1693

 

ARTYKUŁY:
Marian Biskup: Rozwój przestrzenny Grudziądza
Jerzy Frycz: Układ urbanistyczny i architektura Grudziądza
Kazimierz Szymański: Dzieje zamku grudziądzkiego
Irena Szostek: Zarys działalności organizacji filomackich na Pomorzu Nadwiślańskim i w ziemi chełmińskiej
Stanisław Myśliborski-Wołowski: Udział ziemi chełmińskiej w powstaniu styczniowym
Donald Steyer: Zarys ruchu robotniczego Grudziądzu w latach 1920–1939
Władysław Łatuszyński: Z dziejów okupacyjnych Grudziądza
Władysław Łęga: Ziemia chełmińska na przełomie epoki brązu i żelaza
Stefan Kopczyński: Położenie geograficzne Grudziądza
Władysław Łęga: Etnografia okolic Grudziądza
Herbert Wilczewski: Z problematyki etnografii okolic Grudziądza

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Mikołaj z Ryńska (ok. 1360-1411), Mikołaj Kopernik (1473-1543), Ludwik Rydygier (1850-1920)


RG_2_1961
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom II.
Grudziądz 1961
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Komitet Redakcyjny: Marian Biskup, Adam Wolnikowski, Józef Błachnio, Jerzy Konieczny, Eugeniusz Małkiewicz, Kazimierz Szymański

Na okładce: Najstarsza pieczęć miasta Grudziądza z roku 1365

 

ARTYKUŁY:
Jerzy Konieczny i Kazimierz Szymański: Dzieje szkolnictwa grudziądzkiego
Marian Arszyński: Z badań nad zamkiem (część I) pokrzyżackim w Radzynie
Franciszek Szima: Lokalizacja i rozwój Grudziądzkich Zakładów Przemysłu Gumowego w Grudziądzu
Jerzy Serczyk: Grudziądz i jego region w historiografii zachodnioniemieckiej po roku 1945
Marian Gumowski: Herb i pieczęcie miasta Grudziądza
Józef Błachnio: Zarys historii zbioru numizmatycznego Muzeum w Grudziądzu
Czesław Baszyński i Anna Perlińska: Archiwalia miasta Grudziądza w Woj. Archiwum Państwowym w Bydgoszczy
Ryszard Kukier: Podziały etnograficzne środkowej części Pomorza Nadwiślańskiego

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Władysław Jan Łęga (1889-1960)


RG_3_1963
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom III.
Grudziądz 1963
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Komitet Redakcyjny: Andrzej Tomczak, Adam Wolnikowski, Józef Błachnio, Jerzy Konieczny, Zbigniew Ostrowski, Stanisław Reszkowski, Bronisław Szczepański

Na okładce: Najstarsza pieczęć miasta Grudziądza z roku 1365

 

ARTYKUŁY:
Jan Gerlach: Grudziądz miejscem obrad Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1454–1772)
Helena Rucińska: Ze studiów nad dziejami teatru polskiego w Grudziądzu
Jerzy Konieczny i Kazimierz Szymański: Dzieje szkolnictwa grudziądzkiego (część II)
Jerzy Konieczny: Ziemia chełmińska w świetle korespondencji z Pomorza do J. I. Kraszewskiego
Franciszek Włodzimierz Grochowski: Walki grupy operacyjnej Bołtucia nad Osą
Bogdan Głębowicz: Polska Partia Robotnicza w Grudziądzu i w powiecie grudziądzkim w latach 1945–1948
Stefan Kopczyński: O niektórych jeziorach basenu grudziądzkiego

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Wiktor Kulerski (1865-1936), Wojciech Kętrzyński (1838-1918)


RG_4_1965
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom IV.
Grudziądz 1965
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Komitet Redakcyjny: Marian Biskup, Adam Wolnikowski, Józef Błachnio, Jerzy Konieczny, Michał Milan, Stanisław Reszkowski

 

 

ARTYKUŁY:
Maria Rzeczkowska-Sławińska: Zamek w Wąbrzeźnie
Paweł Chmielecki: Zarys dziejów szkolnictwa chełmińskiego (część I)
Bronisław Nadolski: Pobyt humanisty Bartłomieja Wilhelmiego w Kwidzynie na początku XVII wieku
Anna Szyszko: Dwór Boguszewie
Jerzy Wojtowicz: Ród Schoenbornów-Alvenslebenów (Szkic z przeobrażeń socjalnych XVIII–XIX w. w ziemi chełmińskiej)
Tadeusz Kowalak: Grudziądz jako ośrodek kierowniczy spółdzielczości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w l. 1920–1939
Stanisław Potocki: Przyczynek do dziejów spółdzielczości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1920–1939
Jan Chamot: Zarys działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Grudziądzu (1945–1848)
Czesław Pietrucień: Opis geograficzny zlewni rzeki Mątwy

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Wojciech Łożyński (1808-1884)


RG_5-6_1970
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom V. – VI.
Grudziądz 1970
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddział w Poznaniu

Komitet Redakcyjny: Marian Biskup, Adam Wolnikowski, Józef Błachnio, Jerzy Konieczny, Stanisław Reszkowski

Na okładce: Najstarsza pieczęć miasta Grudziądza z roku 1365

 

 

ARTYKUŁY:
Janusz Bieniak: Studia nad dziejami ziemi chełmińskiej w okresie piastowskim
Maria Rzeczkowska-Sławińska: Zamek pokrzyżacki w Rogoźnie (pow. grudziądzkim)
Andrzej Piątkowski: Kultura materialna ludności chłopskiej w dobrach biskupstwa chełmińskiego w połowie XVIII w.
Jerzy Stankiewicz: Twierdza grudziądzka
Jerzy Wojtowicz: Z przemian gospodarczych Grudziądza na przełomie XIX i XX wieku
Jerzy Konieczny: Recepcja literatury polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1864–1914
Leon Witkowski: Dzieje polskiego amatorskiego ruchu śpiewaczego w Grudziądzu
Kazimierz Ślaski: Przyczynki do toruńskiego procesu Towarzystwa Filomatów z r. 1901
Marian Gumowski: Pieniądz prywatny w Grudziądzu i niektórych sąsiednich miastach
Tadeusz Grygier: Niektóre problemy polityczne przejęcia Pomorza Gdańskiego przez Polskę w latach 1919/1920
Roman Wapiński: Z problemów życia politycznego w Grudziądzu w latach 1920–1939
Franciszek Włodzimierz Grochowski: Udział Grupy Operacyjnej „Bołtucia” w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r.
Jan Sziling: Niektóre problemy okupacji hitlerowskiej w Grudziądzu (1939–1945)
Bogdan Głębowicz: Realizacja reformy rolnej PKWN w powiecie grudziądzkim w latach 1945–1947 i jej skutki społeczno–ekonomiczne
Stefan Kopczyński: Charakterystyka środowiska geograficznego wschodniej części basenu grudziądzkiego

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Stanisław Węclewski (1820-1893)


RG_7_1977
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom VII.
Grudziądz 1977
WA, Warszawa

Komitet Redakcyjny: Kazimierz Wajda, Adam Wolnikowski, Zbigniew Ostrowski, Stanisław Reszkowski, Mieczysław Skowroński

 

 

ARTYKUŁY:
Jan Pietras: Okupacja w Grudziądzu w świetle dokumentów (1941–1944)
Tadeusz Cieślak: Ostatni pruski burmistrz Grudziądza (Max Winkler)
Jerzy Krzyś: Wyzwolenie Grudziądza przez Armię Radziecką w 1945 roku
Mieczysław Skowroński: Kształtowanie się władzy ludowej w powiecie grudziądzkim (1945–1950)


RG_8_1983
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom VIII.
Grudziądz 1983

Komitet Redakcyjny: Alfred Haftka, Franciszek Melkowski, Zbigniew Ostrowski, Stanisław Reszkowski, Kazimierz Wajda, Anna Wajler

Na okładce: Kopia Krzysztofa Candera części sztychu Eryka Dahlberga z oblężenia miasta i zamku w Grudziądzu w 1656 roku

 

ARTYKUŁY:
Maria Rzeczkowska-Sławińska: Zamek w Pokrzywnie
Stanisław Reszkowski: Rozplanowanie i zabudowa Grudziądza. Przemiany przestrzenne po lokacji
Jerzy Dygdała: Działalność Andrzeja Zamojskiego na sejmiku generalnym Prus Królewskich w Grudziądzu w październiku/listopadzie 1764 r.
Paweł Chmielewski: Zarys dziejów szkolnictwa chełmińskiego, część II.
Henryk Kamiński: Strajk szkolny na Ziemi Chełmińskiej w latach 1906–1907
Leon Witkowski: Dzieje ruchu śpiewaczego w Grudziądzu, część II.

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Mieczysław Łyskowski (1825-1894), Bonifacy Łazarewicz (1833-1904), Stanisław Różanowicz (1877-1933), Alfins Hoffmann (1885-1963), Władysława Staruszkiewicz (1908-1970)


RG_9_1985
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom IX.
Grudziądz 1985

Komitet Redakcyjny: Jerzy Danielewicz, Alfred Haftka, Stefan Kopczyński, Jerzy Krzyś, Franciszek Melkowski, Stanisław Reszkowski, Anna Wajler

Na okładce: Kopia Krzysztofa Candera części sztychu Eryka Dahlberga z oblężenia miasta i zamku w Grudziądzu w 1656 roku

 

ARTYKUŁY:
Stanisław Reszkowski: Lokalizacja i polokacyjne przemiany miasta Grudziądza w XIII–XIV wieku
Jerzy Krzyś: Oblężenie Grudziądza w 1659 roku
Anna Wajler: Ulice Grudziądza
Włodzimierz Janowski: Działalność PPS – Lewicy i jej sekcji młodzieży na terenie Grudziądza i okolic w latach 1929–1931
Franciszek Melkowski: Kształtowanie się władzy ludowej w Grudziądzu (1945–1947)
Eugeniusz Drozdowski: Powstanie i rozwój rzeźby Basenu Grudziądzkiego
Stefan Kopczyński: O naturalnych wypływach wód podziemnych w Basenie Grudziądzkim

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Jan Michał Rakowski (1859-1939), Dr Jan Sujkowski (1875-1935), Henryk Gąsiorowski (1878-1947)


RG_10_1992
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom X.
Grudziądz 1992

Komitet Redakcyjny: Jerzy Danielewicz, Alfred Haftka, Jerzy Krzyś, Anna Wajler, Jerzy Warnieło

Na okładce: Awers medalu pamiątkowego wybitego z okazji 700-lecia Grudziądza autorstwa Stanisławy Wątróbskiej-Frindt

 

 

ARTYKUŁY:
Bolesław Siedlecki: Dzieje aptek grudziądzkich (1603–1982)
Jerzy Krzyś: Działania wojenne pod Grudziądzem w 1628 r.
Krzysztof Biskup: Twierdza Grudziądz na przełomie XIX i XX wieku
Jerzy Danielewicz: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu w latach 1920–1926
Eugeniusz Paruzel: Organizacja oświaty pozaszkolnej w powiecie i mieście Grudziądzu w latach 1920–1933
Jan A. Malinowski: Krajoznawstwo w zainteresowaniach członków szkolnych klubów krajoznawczych w Grudziądzu

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Dr med. Kazimierz sen. Marzinek (1883-1972), Zbigniew Kruszelnicki, por. „Wilk” (1922-1944), Adam Karp-Wośkowiak (1900-1975)


RG_11_1994
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XI.
Grudziądz 1994

Komitet Redakcyjny: Jan Pakulski, Bogdan Możdżeń, Roman Nowak, Stanisław Poręba, Marek Szajerka, Anna Wajler

 

 

 

ARTYKUŁY:
Krystyna Zielińska-Melkowska: Bitwa nad rządzkim jeziorem na tle wczesnych dziejów Grudziądza
Marek Gzyło: Furta dawnego klasztoru pp. benedyktynek, czyli tzw. Pałac Opatek w Grudziądzu
Jerzy Krzyś: Martyrologia żołnierzy powstania listopadowego w twierdzy grudziądzkiej
Jerzy Szews: Filomaci grudziądzcy
Zbigniew Walczak: „Gazeta Grudziądzka” pod zaborem pruskim. W stulecie powstania
Zofia Waszkiewicz: Mozaika wyznaniowa Grudziądza w latach 1920–1939
Kazimierz Przybyszewski: Koło Miast Pomorskich w Odrodzonej Rzeczypospolitej
Mirosław Golon: Deportacje mieszkańców Grudziądza do ZSSR w 1945 r.

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Jan Balcer (1902-1939), Leonard Teodor Zawacki (1916-[2001])


RG_12_1996
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XII.
Grudziądz 1996

Komitet Redakcyjny: Jan Pakulski, Jerzy Krzyś, Roman Nowak, Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler

 

 

 

ARTYKUŁY:
Aleksandra Życzyńska: Komturstwo grudziądzkie na przełomie XIV i XV wieku
Jerzy Krzyś: Udział Polaków w walkach pod Grudziądzem w 1807 roku
Jacek Banach: Chełmno – pierwszym polskim ośrodkiem prasowym w Prusach Zachodnich
Aleksander Smoliński: Przyczynki do historii jazdy polskiej w latach 1918–1920
Waldemar Rezmer: Mniejszości narodowe w garnizonie grudziądzkim w latach 1920–1939
Roman Nowak: Grudziądzkie szkolnictwo zawodowe w okresie międzywojennym (1920–1939) Część I.
Zofia Waszkiewicz: Parafia Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Grudziądzu (1925–1939)
Włodzimierz Janowski: Działalność Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Grudziądzu w latach 1930–1933
Mirosław Golon: Deportacje mieszkańców powiatu grudziądzkiego do ZSSR w 1945 r.
Ryszard Kozłowski: Wyniki referendum z 30 czerwca 1946 roku w regionie grudziądzkim

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Adam Wolnikowski (1915-1990)


RG_13_1998
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XIII.
Grudziądz 1998

Komitet Redakcyjny: Jan Pakulski, Ryszard Boguwolski, Paweł Górecki, Jerzy Krzyś, Roman Nowak, Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler, Danuta Murawska

Na okładce: Widok Grudziądza z 1599 r. w Ogrodzie Królewskim Bartosza Paprockiego

 

 

ARTYKUŁY:
Piotr Oliński: Motywy chrystologiczne na pieczęciach urzędników krzyżackich ziemi chełmińskiej
Sławomir Jóźwiak: Kryzys władzy w zakonie krzyżackim a problem personalnej obsady komturstwa pokrzywieńskiego w latach 1309-1320
Andrzej Miełz: Graffita czasów nowożytnych na murach kościołów w Grudziądzu i okolicy. Tożsamość – orędownictwo – zbawienie
Janina Kruszelnicka: Portret Anny Nadolskiej na tle portretów wodzów polskich w sztuce
Aleksander Smoliński: Organizacja polskiej jazdy samodzielnej i artylerii konnej podczas przejmowania ziem północnych przyznanych Polsce na mocy
traktatu wersalskiego
Tomasz Chinciński: Związki kombatanckie w Grudziądzu w latach 1920-1939
Robert Koźlikowski: Życie polityczne mniejszości niemieckiej w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939)
Roman Nowak: Szkolnictwo zawodowe w Grudziądzu w okresie międzywojennym (1920-1939). Cz. II
Włodzimierz Błaszczyk: Armia „Pomorze” i garnizon Grudziądz w planie operacyjnym „Z” i mobilizacyjnym „W”
Jerzy Krzyś: Artyleria w obronie Grudziądza w 1939 roku
Ryszard Sudziński: Stan i potrzeby badań nad najnowszą historią Grudziądza. Przewodnik bibliograficzny

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
dr Leon Klemens Polewski (1856-1904), Jan Michał Rakowski (1859-1939), Julian Szychowski (1876-1951), dr Salomea Sujkowska (1912-1996), prof. dr hab. Jerzy Danielewicz


RG_14_2001
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XIV.
Grudziądz 2001

Komitet Redakcyjny: Jan Pakulski, Ryszard Boguwolski, Paweł Górecki, Jerzy Krzyś, Roman Nowak, Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler, Danuta Murawska

Na okładce: J. Katsch, Widok na Grudziądz od strony Wisły, ok. 1920 roku (ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu)

 

ARTYKUŁY:
Krystyna Zielińska-Melkowska: Geneza przywileju chełmińskiego z 1233 i 1251 r. oraz jego znaczenie dla rozwoju osadnictwa na terenach Polski północnej w XIII i XIV w.
Wiesław Sieradzan: O historycznym znaczeniu krzyżackich źródeł epistolarnych dla dziejów średniowiecznego Grudziądza
Ryszard Michalski: Polskie duchowieństwo katolickie na Pomorzu Gdańskim wobec niepodległości Polski w latach 1870-1920
Zenona Jabłońska: Literatura polska w „Gazecie Grudziądzkiej” i jej dodatku „Przyjacielu Dziatwy”
Aleksander Smoliński: Formowanie pierwszych oddziałów jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego pomiędzy lutym a czerwcem 1919 roku
Zofia Waszkiewicz: Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Grudziądzu na tle działalności Ligi w województwie pomorskim
Tadeusz Ruciński: Z dziejów wojskowych szkół lotniczych w Grudziądzu (1921-1939)
Grzegorz Ratajczyk: Bataliony Obrony Narodowej w okolicach Grudziądza w 1939 roku
Jerzy Krzyś: Struktura Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 1939 roku

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Stanisław Obrzud (1868-1944), Albin Nowicki (1891-1972), Józef Włodek (1891-1944) oraz tekst stanowiący uzupełnienie wcześniejszego artykułu: Leonard Teodor Zawacki (1916-[2001])


RG_15_2003
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XV.
Grudziądz 2003

Komitet Redakcyjny: Jan Pakulski, Ryszard Boguwolski, Ryszard Kabaciński, Jerzy Krzyś, Roman Nowak, Stanisław Poręba, Wiesław Sieradzan, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler

Na okładce: Wieża zamkowa w Grudziądzu, ok. 1840 roku, litografia, autor nieokreślony, fot. Henryk Reutman, (ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu)

 

ARTYKUŁY:
Krzysztof Kaczmarek: Średniowieczne Collegium Augustinianum w Grudziądzu. Kilka słów o uniwersytecie, którego nigdy nie było
Adam Szweda: Polityka Siemowita I mazowieckiego wobec zakonu krzyżackiego po 1254 roku
Grażyna Gzella: Konsekwencje artykułów o strajku szkolnym (1906 – 1907) dla redaktorów „Gazety Grudziądzkiej”
Aleksander Smoliński: Formowanie i genealogia wojennego 4 Pułku Strzelców Konnych oraz etaty jazdy dywizyjnej Wojska Polskiego w 1919 roku
Krzysztof Wagner: Szkolenie pilotów w Grudziądzu oraz specjalistów lotniczych w Świeciu w latach międzywojennych
Piotr Kurlenda: Związek Towarzystw Charytatywnych Diecezji Chełmińskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza)
Ryszard Kozłowski: Społeczeństwo Grudziądza i powiatu grudziądzkiego wobec rzeczywistości politycznej roku 1946
Paweł Malendowicz: Nieformalne ruchy młodzieżowe w Grudziądzu w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku
Jerzy Krzyś: Dzieje szpitali wojskowych w Grudziądzu
Anna Wajler: Grudziądzkie parki
Jan Pakulski: Jeszcze o herbie i symbolice samorządowej województwa kujawsko – pomorskiego

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Georg Jalkowski (1852-1902), dr Lisamaria Meirowsky (1904-1942), prof. dr hab. Krystyna Zielińska-Melkowska (1935-2001)


RG_16_2005
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XVI.
Grudziądz 2005

Komitet Redakcyjny: Jan Pakulski, Ryszard Boguwolski, Stefan Hartmann, Ryszard Kabaciński, Jerzy Krzyś, Stanisław Poręba, Wiesław Sieradzan, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler

Na okładce: Pałac Opatek i kościół św. Ducha, 1879 rok, fot. J. Szymonowicz (ze zbiorów Muzeum w Grudziądzu)

 

ARTYKUŁY
Jan Pakulski: Barokowe inskrypcje w Ratuszu grudziądzkim
Jarosław Centek: Skład garnizonu Grudziądza 1773–1920
Ryszard Sudziński: Etapy i kierunki rozwoju Grudziądza w okresie kapitalistycznej industrializacji miasta (od połowy XIX wieku do roku 1939)
Grażyna Gzella: „Boże zbaw Polskę” przed sądem pruskim (1898)
Izabela Młynczak: Grudziądzkie periodyki w dorobku Ludwika Bartłomieja Łydko
Grzegorz Ratajczyk: Od szkoły Żandarmerii do Centrum wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu
Piotr Sykut: Policja polityczna w Grudziądzu w latach 1920–1926. Powstanie organizacja
Marek Orłowski: Generał Józef Haller a Grudziądz w latach 1920–1939
Dorota Machelska-Wąż: Emigracja ludności niemieckiej z Grudziądza w okresie międzywojennym (1918–1939)
Piotr Gołdyn: Działalność Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi w Grudziądzu (1930 – 1939)
Aleksander Smoliński: Mobilizacja 18 Pułku Ułanów Pomorskich w okresie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 1 września 1939 roku
Ryszard Kozłowski: Spór o poewangelicki kościół pomiędzy rzymskokatolicką parafią św. Mikołaja a polskokatolicką parafią Imienia Jezusa w Grudziądza (1947–1957)
Anna Janosz-Olszowy: Miejsce chóru Alla Camera w życiu kulturalnym Grudziądza i regionu

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
kapitan Józef Goga (1890-1935), podpułk. Stanisław Sitek (1890-1940), Jan Malendowicz (1897-1986), Andrzej Kordek (1887-1945)


RG_17_2007
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XVII.
Grudziądz 2007

Komitet Redakcyjny: Wiesław Sieradzan, Ryszard Boguwolski, Stefan Hartmann, Ryszard Kabaciński, Jerzy Krzyś, Jan Pakulski, Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler

Na okładce: Widok Grudziądza ze Wzgórza Zamkowego, poczt. XX w. (ze zbiorów Wiesława Sieradzana)

 

ARTYKUŁY:
Małgorzata Kurzyńska: Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy posesji na ul. Rynek 9 w Grudziądzu w 2004 roku
Paweł Gancarczyk: Piotr z Grudziądza – kompozytor środkowoeuropejski XV wieku
Marek Szajerka: Średniowieczne baszty ustępowe w panoramie miasta Grudziądza ze szczególnym uwzględnieniem pierwotnego przeznaczenia
spichrzy nr 49-51
Stefan Hartmann: Zakłady penitencjarne i poprawcze w Grudziądzu w latach 1831-1876
Marek Orłowski: Dramat hallerczyków w Górnej Grupie (1920-1922)
Ks. Marcin Staniszewski: Katolickie ośrodki duszpasterskie międzywojennego Grudziądza
Aleksander Smoliński: Mobilizacja 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w czasie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień
1 września 1939 roku
Zbigniew Woźniak: Organizacja i działalność niemieckich sądów powszechnych na terenie Grudziądza w latach 1939-1945

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Henryk Sawistowski (1925-1984), Franciszek Ksawery Domachowski (1887-1939), dr med. Aleksander Franciszek Winklewski (1832-1910)


RG_18_2008
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Rocznik Grudziądzki
tom XVIII.
Grudziądz 2009

Komitet Redakcyjny: Wiesław Sieradzan, Ryszard Boguwolski, Stefan Hartmann, Ryszard Kabaciński, Jerzy Krzyś, Jan Pakulski, Stanisław Poręba, Ryszard Sudziński, Marek Szajerka, Anna Wajler

Na okładce: Fragment ul. Spichrzowej na widokówce z początku XX w. (ze zbiorów Wiesława Sieradzana)

 

ARTYKUŁY:
Małgorzata Kurzyńska: Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa pozyskana z badań H Jacobiego na Górze Zamkowej w Grudziądzu
Teresa Tylicka: Nowe spojrzenie na historię budowy i architekturę zespołu klasztornego sióstr benedyktynek w Grudziądzu
Wojciech Jóźwiak: Migracje i zbiegostwo na pograniczu kujawsko-krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku
Izabela Bogdan: Johannes Stobaeus z Grudziądza (1580-1646) jako twórca kompozycji na królewieckie wesela
Jacek Wijaczka: Procesy o czary przed sądem miejskim w Grudziądzu w XVI-XVII wieku
Stefan Hartmann: Z dziejów Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu w drugiej połowie XIX wieku
Aleksander Smoliński: Mobilizacja 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich imienia Generała Dywizji Gustawa Orlicz-Dreszera w okresie od marca do sierpnia oraz jego obsada personalna na dzień 23 marca i 1 września 1939 roku
Agnieszka Gajewska: Odbudowa życia kulturalnego w Grudziądzu w latach 1945-1950

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Xaver Froelich (1822-1898), Stanisława Tomasza Pisarzewska (1857-1941), Paweł Konitzer (1876-1942), Dionizy Simson (1934), Jan Pakulski (1941-2008)


RG_19_2011
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Rocznik Grudziądzki
tom XIX.
Grudziądz 2011

Komitet Redakcyjny: Wiesław Sieradzan, Ryszard Boguwolski, Stefan Hartmann, Jarosław Kłaczków, Jerzy Krzyś, Dariusz Poliński, Stanisław Poręba †, Ryszard Sudziński, Waldemar Rozynkowski, Anna Wajler, Danuta Murawska

Na okładce: Góra Zamkowa, początek XX w. (ze zbiorów Wiesława Sieradzana)


ARTYKUŁY:

Izabela Fijałkowska: Zarys historii działalności konserwatorskiej na terenie Grudziądza
Wiesław Nowosad: Najstarsze dzieje Milewskich (von der Milwe)
Aleksander Smoliński: Udział sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacji przejmowania ziem dawnych Prus Królewskich i Prus Książęcych przyznanych jej na mocy traktatu w Wersalu (styczeń-luty 1920 r.)
Krzysztof Halicki: Działalność policji politycznej w zwalczaniu ruchu komunistycznego w Grudziądzu w dwudziestoleciu międzywojennym
Dawid Schoenwald: Eksterminacja ludności polskiej w Grudziądzu jesienią 1939 roku
Wojciech Sławiński: Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów mniejszości wyznaniowych w Grudziądzu w świetle akt archiwum IPN w Bydgoszczy
Zbigniew Woźniak: Z dziejów grudziądzkiego podziemia AK na podstawie powojennych akt prokuratorskich

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Constanty Florkowski (1819-1894), Janusz (Juan) Stefan Eichler (1923-2002), Gustav Breuning (1827-1902), Prezydent Ryszard Kaczorowski (1919-2010)


RG_20_2012
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Rocznik Grudziądzki
tom XX.
Grudziądz 2012

Komitet Redakcyjny: Wiesław Sieradzan, Karin Friedrich, Bernhart Jähning, Stefan Hartmann, Jarosław Kłaczków, Małgorzata Kurzyńska, Dariusz Poliński, Ryszard Sudziński, Waldemar Rozynkowski, Mariusz Żebrowski, Anna Wajler, Danuta Murawska

Na okładce: Ołtarz Grudziądzki, Muzeum Narodowe w Warszawie


ARTYKUŁY:

Marcin Wiewióra: Nowe źródła do dziejów zamku biskupów w Wąbrzeźnie
Bernhart Jähning: Przywilej grudziądzki z 18 czerwca 1291 roku
Teresa Borowska: Studia uniwersyteckie młodzieży grudziądzkiej w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych (XIV-XVI wiek)
Teresa Tylicka: Architektura komturskiego zamku krzyżackiego w Grudziądzu i wyposażenie kaplicy w świetle źródeł ikonograficznych oraz pisanych
Marzena Olesińska: Klasztor Benedyktynek w Grudziądzu w latach 1631-1836. Organizacja konwentu i jego dzieje. Podstawy materialne i życie codzienne
Sylwia Getka-Pesta: Stan badań nad Ołtarzem Grudziądzkim

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Bernhard Schmid (1872-1947), Bronisław Malinowski (1951-1981)


RG_21_2013
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Rocznik Grudziądzki
tom XXI.
Grudziądz 2013

Komitet Redakcyjny: Wiesław Sieradzan, Karin Friedrich, Bernhart Jähning, Stefan Hartmann, Jarosław Kłaczków, Małgorzata Kurzyńska, Dariusz Poliński, Ryszard Sudziński, Waldemar Rozynkowski, Mariusz Żebrowski, Anna Wajler, Mirosława Szprenglewska, Aneta Dąbrowska-Kazus

Na okładce: Kawiarnia Kaiser-Cafe w Grudziądzu, około 1926 roku

ARTYKUŁY:

Jacek Gackowski: Wyobrażenia antropo- i zoomorficzne z wczesnej epoki żelaza w Międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy
Sławomir Wadyl: Niektóre związki chronologiczno-przestrzenne wczesnośredniowiecznej ceramiki z mikroregionu Baldram-Podzamcze, gm. Kwidzyn
Bogusz Wasik: Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej
Żaneta Bonczkowska: Sądowe księgi ziemskie w państwie zakonu krzyżackiego w późnym średniowieczu
Marta Sikorska: Receptury „auf Polnische Art” z XVI i XVII wieku. Przyczynek do studiów nad recepcją kuchni staropolskiej w niemieckiej literaturze kulinarnej
Jarosław Dumanowski i Maciej J. Mazurkiewicz: „Nauka gotowania do użytku ludu polskiego”. Grudziądzka książka kucharska z 1915 roku
Paweł Nastrożny: Konserwacja i rozbiórka fortyfikacji twierdz w Grudziądzu i Chełmnie w latach 1920-1921 w świetle zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu
Aleksander Smoliński: Obsada personalna formacji Pomorskiej Brygady Kawalerii po wiosennej mobilizacji alarmowej oraz po mobilizacji w sierpniu 1939 r. – stan na dzień 23 marca i 1 września

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Zofia Staruszkiewicz (1918-1996)


RG_22_2014
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Grudziądzu
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Rocznik Grudziądzki
tom XXII.
Grudziądz 2014

Redakcja: Wiesław Sieradzan, Anna Wajler, Dawid Schoenwald, Dariusz Poliński, Waldemar Rozynkowski

Na okładce: Oddział 175 Regimentu Piechoty na ul. Puławskiego (Kasernenstrasse) przed 1914 r.

 

ARTYKUŁY:
Andrzej Gackowski: Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na obszarze Wysoczyzny Świeckiej. Przyczynek do studiów geograficzno-osadniczych
Małgorzata Kurzyńska: Wczesnośredniowieczne podgrodzie w Świeciu n. Osą, gm. loco, stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie w świetle badań archeologicznych Agata Momot, Bogusz Wasik, Marcin Wiewióra: Zamek krzyżacki w Papowie Biskupim. Nowe odkrycia i nowe interpretacje
Bogusz Wasik: Prace budowlane na zamkach w Grudziądzu i Toruniu u progu XIV wieku. Przyczynek do badań nad średniowiecznymi warsztatami budowlanymi w Prusach
Tomasz Krzemiński: Doświadczenia codzienności mieszkańców Grudziądza w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918)
Sylwia Grochowina: Wybrane problemy niemieckiego życia kulturalno-oświatowego w Grudziądzu w latach 1939-1945
Dominika Czarnecka: Ataki na Pomnik Wdzięczności Żołnierzy Armii Czerwonej na Placu Wolności w Grudziądzu w 1946 i 1947 roku (w świetle akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy)

LUDZIE MIASTA i REGIONU:
Bartholomäus Rogsener, Alfons Hoffmann (1885-1963), ks. Janusz Majewski (1949-2014)


Będziemy wdzięczni za Twój link do tego artykułu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress